Kapitalet - en lättläst introduktion
Partisan/Röda Häften 21/22Innehållsförteckning

FÖRORD TILL DENNA INTERNETVERSION
URSPRUNGLIGT FÖRORD TILL UTGÅVAN I RÖDA HÄFTEN
FÖRORD TILL DENNA ÖVERSÄTTNING
INLEDNING

1. VAD ÄR VETENSKAP?
2. MARXISMENS VETENSKAPLIGA METOD

Första kapitlet: VARAN OCH PENNINGEN
1. DET VARUPRODUCERANDE SAMHÄLLETS ALLMÄNNA GRUNDVALAR
a. Privategendom
b. Arbetsdelning
c. Byte
2. VARAN
a. Bruksvärde. Bruksvärden har olika kvalitativa egenskaper
b. I bytet har varorna en och samma kvalitativa egenskap
c. Värdet är den gemensamma kvalitativa egenskapen hos alla varor
d. Värdestorlek. Samhälleligt nödvändig arbetstid
3. BYTESPROCESSEN
a. Det enkla bytesförhållandet mellan två varor (enkel värdeform)
b. Den utvecklade bytesprocessen och pengarna uppkomst
4. PENGARNAS FUNKTIONER
a. Pengar som cirkulationsmedel
b. Pengar som besparingsmedel
5. VARANS OCH PENGARNAS FETISCHKARAKTÄR

Andra kapitlet: PENGARNAS FÖRVANDLING TILL KAPITAL
1. VARUCIRKULATION OCH PENNINGCIRKULATION
2. VARUCIRKULATION OCH MERVÄRDE
3. MERVÄRDE OCH VARAN ARBETSKRAFT
4. MÄNNISKANS ARBETSKRAFT SOM VARA
5. VÄRDET PÅ VARAN ARBETSKRAFT

Tredje kapitlet: PRODUKTION AV ABSOLUT MERVÄRDE
1. ARBETSPROCESSEN
2. VÄRDEFÖRMERINGSPROCESSEN
3. VÄRDETS UPPRÄTTHÅLLANDE (ÖVERFÖRANDE) OCH SKAPANDET AV NYTT VÄRDE
4. KONSTANT OCH VARIABELT KAPITAL
5. MERVÄRDEKVOTEN
6. MERVÄRDEMASSAN
7. ARBETSDAGEN
8. DEN VÅLDSAMMA KAMPEN MELLAN ARBETARE OCH KAPITALISTER OM ARBETSDAGENS LÄNGD

Fjärde kapitlet: DET RELATIVA MERVÄRDET
1. ÖKNING AV MERVÄRDET UTAN FÖRLÄNGNING AV ARBETSDAGEN
2. VÄRDEMINSKNING PÅ DE NÖDVÄNDIGA LIVSFÖRNÖDENHETERNA GENOM ÖKNING AV ARBETETS PRODUKTIVITET
3. DE ENSKILDA KAPITALISTERNAS JAKT EFTER EXTRA-MERVÄRDE
4. EXTRA-MERVÄRDE OCH RELATIVT MERVÄRDE

Femte kapitlet: METODER FÖR PRODUKTION AV DET RELATIVA MERVÄRDET
1. ENKEL SAMVERKAN
2. SYSTEMATISK ARBETSDELNING
3. TEKNOLOGISKT UTNYTTJANDE AV NATURVETENSKAPEN OCH MASKINDRIFT
a. Arbetsdelning och maskineri
b. Maskineriets inverkan på arbetarklassen
c. Maskineri och extra-mervärde
d. Motsägelsen i den maskinella produktionen av relativt mervärde
e. Arbetsdagens förlängning som följd av maskindriften
f. Intensifieringen av arbetet
g. Intensifiering av arbetet. Varuvärde och mervärdeproduktion
h. Arbetarnas kamp mot ökningen av arbetsintensiteten
4. KAPITALETS FETISCHKARAKTÄR

Sjätte kapitlet: KAPITALETS ACKUMULATION
1. DEN KONTINUERLIGA PRODUKTIONSPROCESSEN (REPRODUKTIONSPROCESS )
a. Förändringar avseende det variabla kapitalet
b. Förändringar avseende totalkapitalet
c. Ekvivalentbytet mellan kapital och arbete. De omvända egendomslagarna och ekvivalentbytets sken
2. DEN ALLMÄNNA LAGEN FÖR KAPITALISTISK ACKUMULATION
a. Kapitalackumulationen
b. Förändringar i kapitalets organiska sammansättning
c. Kapitalets centralisation
d. Den industriella reservarmÈn av arbetslösa och den industriella cykeln
e. Kapitalackumulationens verkningar på arbetarklassens situation
3. HUR DEN BORGERLIGA VETENSKAPEN FÖRKLARAR KAPITALISMEN
a. Vad borgerliga vetenskapsmän menar med "kapital"
1. Uppfattningen om kapital som tillverkade produktionsmedel.
2. Uppfattningen om arbetskraften som arbetarens "kapital"
b. Hur tillägnelsen av obetalt merarbete rättfärdigas
1. Uppfattningen om vinsten som en kompensation för att kapitalisten avstår från en del av sin konsumtion
2. Uppfattningen om vinsten som belöning för risktagandet
3. Uppfattningen om vinsten som arbetsköparens lön
4. DEN SÅ KALLADE URSPRUNGLIGA ACKUMULATIONEN ELLER DEN VÅLDSAMMA URSPRUNGLIGA TILLÄGNELSEN

Sjunde kapitlet: ARBETSLÖNEN
1. ÄNNU EN GÅNG: VÄRDEBESTÄMNINGEN AV VARAN ARBETSKRAFT
2. FÖRÄNDRINGAR I ARBETSKRAFTENS UTBILDNINGSKOSTNADER GENOM METODERNA FÖR PRODUKTION AV RELATIVT MERVÄRDE
a. Enkel samverkan
b. Systematisk arbetsdelning
c. Maskindrift
3. KVINNOARBETE OCH ARBETSKRAFTENS VÄRDE
4. HUR ARBETSKRAFTENS VÄRDE PÅVERKAS AV FÖRÄNDRINGAR I PRODUKTIVITET, ARBETSINTENSITET OCH ARBETSDAGENS LÄNGD
a. Verkningar av förändrad produktivitet
b. Verkningar av förändrad intensitet och arbetsdagens längd
5. LÖNENS FETISCHKARAKTÄR ELLER FÖRVANDLINGEN AV ARBETSKRAFTENS VÄRDE TILL PRISET PÅ PRESTERAT ARBETE
6. ARBETSLÖNENS FORMER
a. Historien om löne och prisspiralen
b. Den sparande arbetaren eller illusionen om "förmögenhetsbildning för arbetare"
7. LÖNENS RÖRELSE OCH KAPITALACKUMULATIONEN

Åttonde kapitlet: LÖNEKAMPEN OCH KAMPEN MOT LÖNEARBETARSYSTEMET
1. ARBETARSAMMANSLUTNINGAR OCH KONKURRENS MELLAN ARBETARNA
2. FACKFÖRENINGARNAS DEFENSIVA UPPGIFTER
3. FACKFÖRENINGARNAS DUBBLA FUNKTION
4. FACKFÖRENINGARNA IDAG
5. DEN ORGANISERADE KAMPEN MOT DEN ÖKADE ARBETSINTENSITETEN
6. ARBETARKLASSENS OFFENSIVA KAMP
7. TENDENSEN I DET KAPITALISTISKA PRODUKTIONSSÄTTETS HISTORISKA UTVECKLING