Revolutionär marxism kontra stalinism i Vietnamrörelsen
Ett svar till "Trotskismen, fronterna och Vietnamrörelsen" utgiven av Uppsala FNL-grupp
Kenth-Åke Andersson
Partisan/Röda Häften 9


Noter
l. Denna broschyr finns i två versioner, varav den första endast var för internt bruk inom Uppsala FNL-grupp. Skillnaden mellan de två är att två avsnitt (om resp. Mandel och Sovjetunionen) strukits och ett tillägg kommit till, som polemiserar mot RM:s öppna brev. Vi kommer att behandla version två, men även i förbifarten ta upp de strukna avsnitten. Broschyren kan beställas från Uppsala FNL-grupp, Box 289, Uppsala l.
2. Finns även publicerad i Fjärde Internationalen nr 4. Kan beställas från RM-press, box 2027, 750 02 Uppsala 2, postgiro 19 68 16. Kostar 2:-.
3. Michael Sayers-Albert E. Känn: Den stora sammansvärjningen mot Sovjetunionen. Sthlm. 1951. s. 5.
4. samma arbete, s. 306.
5. samma arbete, s. 306-307.
6. Se Raymond Robins' Own Story, s. 55-56. Uppgifterna återges även i J. Hansen: Foreword to Trotsky's Stalin's Frame-Up System and the Moscow trials, 1950, s. XXI.
7.1. Deutscher, Stalin, rev.ed. 1966, s. 368-369 (Penguin).
8. Detta brev finns publicerat i "The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume IV, In Front of Your Nose 1945-1950", Penguin Books 1970, s. 143-144.
9. Sayers-Kahn, s. 10.
10. Karl Marx-Fridrich Engels; Centralledningens hänvändelse till förbundet i mars 1850. Finns bl.a. i Marx-Engels i urval av Bo Gustavsson (Wahlström och Widstrand 1965) s. 175-186. Citatet återfinns på s. 179. Marx-Engels analys av revolutionen 1848, finns samlat i Gennany:
Revolution & Counterrevolution by Frederick Engels with the collaboration of Karl Marx and edited by Eleanor Marx (1969).
11. Marx-Engels i urval s. 183.
12. Teorin om den permanenta revolutionen finns framlagd i Results and Prospects från 1906, och Permanent Revolution från 1930. Dessa finns utgivna som ett band av Pioner Publisher, N. Y. (1965). Den permanenta revolutionen finns även i tysk pocket, Die permanente Revolution (Fischer bücherei 1095). I "Den permanenta revolutionens epok" (Partisan 1969) finns utdrag ur Permanent Revolution, ss. 52-54 och teorin behandlas även i "Lagen om den ojämna och sammansatta utvecklingen" (samma antologi, ss. 72-74).
13. Se särskilt Lenins Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen, Valda verk 1:2, s. 7-154.
14. Lenin; Om proletariatets uppgifter i den nuvarande revolutionen Valda verk 11:1, s. 7-13, även s. 18-55. En beskrivning av Aprilkrisen finns i Trotskijs History of the Russian Revolution I, ss. 271-334. (1965) I "Den hotande katastrofen och hur man bör bekämpa den" (Valda verk 11:1 ss. 109-162) går Lenin i polemik mot "evolutionismen": "Vi är inte mogna för socialism heter det, det är för tidigt att 'införa' socialism, vår revolution är en borgerlig sådan - därför måste man vara slav under bourgeoisin . .. Dessa kvasimarxister, bourgeoisins tjänare, till vilka även socialistrevolutionärerna övergått och som resonerar på detta sätt, förstår inte (om man granskar grunderna för deras uppfattning), vad imperialism är, vad kapitalistiska monopol är, vad staten är och vad revolutionär demokrati är. Ty har man förstått detta, kan man inte undgå att erkänna, att man inte kan gå framåt utan att gå till socialismen. Om imperialismen talar alla. Men imperialism är inget annat än monopolistisk kapitalism." (s. 151).
15. En genomgång av de olika revolutionsbegreppen gör Trotskij i Thiec concepts of the Russian Revolution" (i Stalin, The Revolutionary in power, 1968 ss. 257-277).
16. Detta perspektiv antyds i Trotskijs "Tankar om den proletära revolutionens framsteg" (i "Den permanenta revolutionens epok", ss. 102-115).
17. Se Stuart Schram: The Political Thought of Mao Tse-Tung, Penguin 1969, ss. 98-101.
18. Lenins artiklar från första världskriget finns i Samlade skrifter i urval, band 9, 1937.
19. Se Deutscher, The Prophet Outcast. Trotsky 1929-1940. 1963, s. 459.
20. Citerat efter Å. Spaning: Från Höglund till Hermansson. Om revisionismen i Sveriges kommunistiska parti. 1967, s. 39.
21. Sparring, s. 40. Urspr. i Ny Dag 24/4 1940.
22. Den ojämförligt bästa biografin över Trotskijs liv och politiska verksamhet är Deutschers trilogi: The Prophet Armed, The Prophet Unarmed och The Prophet Outcast. På svenska finns Lars Svedgårds "Trotskij", och en förkortad utgåva av Trotskijs självbiografi "Mitt Liv" (utg. på 30-talet).
23. "Vietnam, Laos, Cambodge, meme combat." Cahiers rouge 14, 1970,s. 20.
24. J. Horlemann-P. Gäng: Vietnam. Genesis eines Konflikts. Suhrkamp 1966, s. 32-36, B. Fall: Vittne i Vietnam 1953-1966 (1967) s. 119. Samtliga dessa uppgifter finns även i Ellen J. Hammers "The Struggle for Indo-China" - en av de källor Uppsala FNL-grupp hänvisar till.
25. Vietnam, Laos, Cambodge ... s. l.
26. B. Fall: Vittne i Vietnam, s. 25.
27. Le Duan: On the Socialist Revolution in Vietnam, l (Hanoi 1965), s. 63-64.
28. Giap: People's war, people's army (Hanoi 1963), s. 133.
29. Samma arbete, s. 146-147.
30. Deutscher: The Prophet Unarmed, Trotsky 1921-1929 (1959) ss.316-338. Dokument från denna period finns samlade i "La question chinoise dans l'Internationale Communiste" (1965) och Trotskijs kritik av Kominterns katastrofala linje finns i "Problems of the Chinese Revolution" (1967).
31. F. Morrow: Revolution and Counter-Revolution in Spain (1963) s. 35.
32. Se G. Orwell: Komage to Catalonia (1962) s. 105-116. Orwell deltog som frivillig i Spanska inbördeskriget.
33. Se Morrows "Revolution and Counter-Revolution in Spain", s. 82-91, där skillnaderna mellan POUM och Fjärde Internationalen utreds.
34. Orwell ger i sin bok "Homage to Catalonia" en ögonvittnesskildring från striderna i Barcelona, s. 116-172. Se även Morrows bok s. 86-113 och Thomas The Spanish Civil War (1965, rev.ed.) s. 543-50. (Thomas uttrycker sig mer försiktigt om stalinisternas skuld till Barcelona-händelserna.)
35. Thomas, s. 578-81.
36. Citerat efter Cohn-Bendit: Den radikala vänstern. Botemedlet mot en senil kommunism, 1969. s. 225.
37. Samma arbete, s. 219.
38. Clarte 8/69 och 3/70. Den senare är en direkt replik till den första, vilken man anser vara "ofullständig" och "delvis felaktig".
39. Clarte 3/70 s. 25.
40. Clarte 8/69 s. 23.
41. Se ex.vis Sparring, Från Höglund till Hermansson, s. 36.
42. Gustav Johansson: Trotskij och trotskismen. 1937, s. 41.
43. Kilbom, Cirkeln slutes, s. 113, 193, 197.
Till innehållsförteckningen