Revolutionär marxism kontra stalinism i Vietnamrörelsen
Ett svar till "Trotskismen, fronterna och Vietnamrörelsen" utgiven av Uppsala FNL-grupp
Kenth-Åke Andersson
Partisan/Röda Häften 9


Inledning

I Oktober 1970 gav Uppsala FNL-grupp ut en broschyr betitlad "Trotskismen, fronterna och Vietnamrörelsen".1 Avsikten med denna broschyr var att finna "argument" för att utesluta medlemmar ur Revolutionära Marxister (RM, broderorganisation till Fjärde Internationalen).

Bakgrunden går tillbaka till Vietnamveckan våren 1970, då några kamrater ur RM-Uppsala sökte medlemskap i Uppsala FNL-grupp. Denna ansökan bifölls inte, utan kamraterna fick istället ett brev med vissa specificerade frågor. Ett svar på dessa frågor presenterades i skriftlig form i september.2 RM-kamraternas fräckhet att besvara frågorna räckte för att de skulle bli beskyllda för att söka "splittra medlemmarna och skjuta på beslutet" (broschyren s. l). Broschyren upplyser oss också om att RM-kamraterna "slog på stort" genom att bjuda hit Alain Krivine "för att tala Uppsala FNL-grupp till rätta" (s. l). Så kan man naturligtvis ljuga ihop det hela. Alain Krivines besök var planerat sedan länge och han var faktiskt inte här för att tala "Uppsala FNL-grupp till rätta". Däremot är det sant att temat för hans möte i sista stund ändrades till att gälla "Fronterna och den antiimperialistiska rörelsen".

I inledningen skryter broschyrens författare med det demokratiska tillvägagångssättet: det öppna brevet från RM-Uppsala "diskuterades utförligt", medlemmarna fann att styrelsen handhaft frågan riktigt" och "det var vårt mest besökta medlemsmöte på flera år", (s. l)

Men vilka möjligheter fick medlemmarna att höra andra synpunkter? Fick kamrater från RM deltaga i mötet för att svara på frågor och delta i diskussionen? NEJ! Fick de möjlighet att tillbakavisa de infama anklagelser som broschyren riktar mot dem? NEJ! Under sådana omständigheter, där medlemmarna avstängs från information från ena sidan, är det inte underligt om de förmås räcka upp handen vid kommando från styrelsen. Det är kadaverdisciplin, inte demokrati (jfr. den borgerliga "demokratins" indoktrinering och regelbundet återkommande vaktparader vid valurnorna).

Låt oss dröja något vid det beslut mötet kom fram till: att "utestänga medlemmar i trotskistiska organisationer och andra vilka för en trotskistisk linje i förhållande till frontorganisationer" (s. l). Observera hur vagt formulerat beslutet är. Vad är en "trotskistisk linje" i frontorganisationer? Beslutet kan i praktiken riktas mot alla som är i opposition mot ledningens linje, särskilt som ordet trotskism i broschyren används i en vid, oklart definierad betydelse. Trotskism blir i praktiken lika med antistalinism. Genom en analys av broschyrens revolutionsbegrepp skall vi senare visa att beslutet i själva verket kommer att riktas mot alla marxister inte enbart trotskister.

Det är ingen tillfällighet att broschyren säljs av KFML, skyltas i bokhandeln Oktober och annonseras i "Gnistan". Det är inom den högeropportunistiska flygeln i KFML som vi kan finna inspiratörerna till detta aktstycke. Däremot säljs broschyren inte av KFMLr - den radikala flygeln. Ty i själva verket kan detta beslut om utestängning när som helst även riktas mot dessa kamrater. Vi kan se detta på ett konkret exempel: för att riktigt visa hur lömska trotskisterna är, berättar broschyren att Bolsjevikgruppen i Lund bar röda fanor vid en Vietnamdemonstration och .sjöng Internationalen (s. 23). Detta har faktiskt även skett på andra orter, ex.vis i Göteborg vid demonstrationen den 4 juli 1970 - men där var det KFML (sedermera kärnan i KFMLr) som höll i de röda fanorna!

Alla de radikala krafterna står nu inför risken att uteslutas ur DFFG, både trotskister, Förbundet Kommunist och KFMLr. Vi kan inte längre passivt åse detta. Det är dags att gå till motattack mot högeropportunisterna i DFFG:s ledning.

I det följande kommer vi att nöja oss med uppgiften att besvara broschyren från Uppsala FNL-grupp. Vi kommer att gå igenom det underliggande revolutionsbegreppet analysera källorna och därefter tillbakavisa anklagelserna punkt för punkt. Avslutningsvis skall vi ta upp en allmän diskussion om den marxistiska linjen i Vietnamrörelsen. Tvärtemot vad Uppsala FNL-grupp tror, finns det nämligen ingen färdig "trotskistisk linje" angående DFFG. Vi befinner oss här fortfarande på diskussionsstadiet. Uppgiften måste därför här begränsas till att summera denna diskussion och föra den vidare. Genom denna broschyr inleder vi därmed en allmän debatt om den antiimperialistiska rörelsen och vi inbjuder alla kamrater inom DFFG att delta i denna.Nästa avsnitt
Till innehållsförteckningen